Asroads'Blog 君子不器
记录一个抽奖算法(js)
发布于: 2019-12-15 更新于: 2022-07-11 分类于: other 阅读次数: 

有同事想要写一个抽奖的算法,找我帮忙写个算法展示给其他人看,最好是可以脱离编辑器的,首先,我就想到了用Chome的console 面板运行JavaScript,于是就写了一段代码实现了这个抽奖,其中包括模拟多少级,平均中奖次数,已经最多可以中奖多少次。下面就把源码贴出,做个留念。

需求

用户在每个等级有一次抽奖机会,初始概率是10%,如果当前等级抽奖没有抽中,则下次抽奖概率加上一个等级区间的的增量(这里是15%,25%,35%…..),如果本次中奖,则重新设置成初始的中奖概率,一个用户整个成长期有个总共中奖的上限,中奖次数达到上限后,不能再次中奖,这里我设置了200,是远远超过的,相当于没有限制,可以设置这个数,限制中奖次数。

具体步骤

  • 代码实现

其实算法不难,急速先用闭包实现一个timer(以免模拟次数很大的时候,程序卡死),然后设置一些常量 运行函数。话不多说,Show The Code!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
var foo = function () {
var getCurrentValue = function (list, value) {
let msg = {index:0,count:0};
for (var j = 0; j < list.length; j++) {
msg.index = j;
msg.count = isRange(list[j], value);
if (msg.count >= 0) {
return msg;
}
}
return msg;
}
var isRange = function range(array, value) {
if(value==array[0]){
return 0;
}else if (value > array[0] && value <= array[1]) {
return array[2];
} else {
return -1;
}
}
//size和数组里面的最大值对应 这里是 37
var size = 37, value = 0, result = false, awardCount = 0, awardMax = 200,baseValue = 0.1,clock = -1,awardList = [];
var list = [[5, 10, 0.15], [11, 15, 0.25], [16, 19, 0.35], [20, 23, 0.45], [24, 27, 0.55], [28, 30, 0.65], [31, 37, 0.70]];
for (var i = 1; i <= size; i++) {
if (awardCount >= awardMax) {
console.log("中奖超过" + awardMax + "次" + "不能再次中奖");
continue;
}
var message = getCurrentValue(list, i);
if (message.count < 0) {
console.log("等级为:", JSON.stringify(i) + "不符合条件");
continue;
}
if(clock!=message.index){
clock = message.index;
value = baseValue;
}
if(result){
value = baseValue;
}else {
value += message.count;
}
var randomValue = Math.random();
if (randomValue <= value) {
result = true;
awardCount++;
awardList.push(i)
} else {
result = false;
}
let output = i+" "+"当前概率:" + value.toFixed(3) + "随机数是:" + randomValue.toFixed(4) + "结果是:" + JSON.stringify(result ? "中奖!" : "很遗憾");
if(result){
console.log("%c"+output,'color:#0033ee;');
}else {
console.log(output);
}

}
var lastStr = awardList.join(" 次、");
console.log("%c中奖总次数是:"+awardList.length+" 分别是:"+lastStr,'color:#0099ee;');
return awardList.length;
}
var totalList = [],totalCount = 10;//模拟总次数
function test() {
for (var n = 0; n < totalCount; n++) {
(function (j) {//闭包
setTimeout(function () {
var res = foo();
totalList.push(res);
if(totalCount-1 == j){
var sum = totalList.reduce((previous, current) => current += previous);
var avg = sum / totalList.length;
console.log("数组:"+JSON.stringify(totalList));
console.log("%c总共模拟:"+n+"次 平均中奖次数:"+avg,'color:#ff99ee;');
}
console.log(j);//分别输出i的值
}, n*100)
})(n);//闭包
}

}
test();//启动代码函数
  • 打开Chome 黏贴代码

image-20191219193006272

  • 点击Enter 键 运行 代码 查看输出

image-20191219193043943

此处我模拟了十轮,输出每次 概率 和最后的中奖次数,和平均中奖概率,其中有意思的是 设计到了两个知识点,一个是闭包,一个是怎么用数组求平均数。

闭包代码:

1
2
3
4
5
6
7
8
function test(){
for (var i = 0; i < 10; i++) {
// setTimeout(function(){
console.log(i);//分别输出i的值
// },2000)
}
};
test();

求平均数:

1
2
3
4
let values = [2, 56, 3, 41, 0, 4, 100, 23];
let sum = values.reduce((previous, current) => current += previous);
let avg = sum / values.length;
// avg = 28

参考

--- 本文结束 The End ---